Mūsu misija ir palīdzēt vietējiem ražotājiem palielināt peļņu izmantojot digitālo mārketingu.

Kontakti

Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgie noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar Federālā likuma Nr. 152-2006 “Par personas datiem” noteikumiem, un tā nosaka personas datu apstrādes kārtību, kā arī drošības pasākumus MIRALTEK.COM (turpmāk tekstā – operators).

Operatora galvenais mērķis un priekšnoteikums uzņēmējdarbības veikšanai ir ievērot vīriešu un pilsoņu tiesības un brīvības, apstrādājot viņu personas datus, tostarp tiesības uz privātumu un personas un ģimenes noslēpumiem.

Operatora pašreizējā personas datu apstrādes politika (“Politika”) attiecas uz jebkuru informāciju, ko Operators apkopo par vietnes https://MIRALTEK.COM apmeklētājiem.

Politikas pamatjēdzieni

Automatizētā personas datu apstrāde ietver personas datu apstrādi, izmantojot datortehnoloģijas.

Personas datu bloķēšana ir īslaicīga personas datu apstrādes pauze (ja vien apstrāde nav nepieciešama personas datu precizēšanai);

Vietne ir grafisko un informācijas līdzekļu, kā arī datorprogrammu un datu bāzu kolekcija, kurai var piekļūt, izmantojot internetu vietnē https://MIRALTEK.COM.

Personas datu informācijas sistēma – datu bāzēs glabājams personas datu apkopojums, kas papildināts ar informācijas tehnoloģijām un to apstrādes tehniskajām metodēm;

Personas datu anonimizācija – pasākumi, kas padara neiespējamu personas datu īpašumtiesību piešķiršanu konkrētam Lietotājam vai citam personas datu subjektam bez papildu informācijas pievienošanas;

Personas datu apstrāde attiecas uz jebkuru darbību (operāciju) vai darbību (operāciju) apkopošanu, kas tiek veikta ar personas datiem, neatkarīgi no tā, vai tā ir automatizēta vai ne, tostarp vākšana, ierakstīšana, sistematizēšana, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana, mainīšana), izgūšana, izmantošana, personas datu pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana un iznīcināšana.

Operators – valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas organizē un (vai) apstrādā personas datus patstāvīgi vai sadarbībā ar citām personām, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, un ar personas datiem veiktās darbības (operācijas);

Personas dati — jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu vietnes https://MIRALTEK.COM lietotāju;

Termins “Lietotājs” attiecas uz ikvienu, kas apmeklē vietni https://MIRALTEK.COM;

Personas datu sniegšana — darbības, kas veiktas ar nolūku izpaust personas datus konkrētai personai vai personu grupai;

Personas datu izplatīšana – jebkura darbība, kuras mērķis ir personas datu izpaušana nenoteiktam personu lokam (personas datu nodošana) vai iepazīšanās ar neierobežota personu loka personas datiem, tai skaitā personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, informācijas ievietošana un telekomunikāciju tīkli vai citādi piekļuves nodrošināšana personas datiem;

Personas datu pārsūtīšana pāri robežām – personas datu nosūtīšana uz ārvalsts teritoriju, ko veic ārvalsts iestāde, ārvalsts fiziska persona vai ārvalstu juridisks uzņēmums;

Personas datu iznīcināšana – jebkura darbība, kas neatgriezeniski iznīcina personas datus, padarot tos neatgūstamus personas datu informācijas sistēmā un (vai) iznīcina fiziskos personas datu nesējus.

Operators var apstrādāt lietotāja personas datus šādos veidos:

Pilns nosaukums;

Adrese électronique ;

Kontaktinformācija;

Turklāt vietne apkopo un izmanto anonīmus apmeklētāju datus (tostarp sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metric un Google Analytics un citus).

Lai Politikas formulējumā iekļautu iepriekšējos datus, termins “Personas dati” tiek lietots plaši. 4. Kādam mērķim tiek veikta personas datu apstrāde?

Lietotāja personas dati ir jāapstrādā, lai saziņas pakalpojums darbotos pareizi.

Papildus Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un citiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties no informatīvo saziņu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz info@MIRALTEK.COM ar tēmu “Atteikšanās no paziņojumiem par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem”.

Anonimizēti lietotāju dati, kas iegūti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai analizētu lietotāju uzvedību vietnē un uzlabotu vietnes kvalitāti un saturu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja Lietotājs tos iesniedz Operatoram, izmantojot atbilstošas ​​veidlapas vietnē https://MIRALTEK.COM. Aizpildot nepieciešamās veidlapas un/vai sniedzot Operatoram savus personas datus, Lietotājs pauž savu piekrišanu šai Politikai.

Ja Lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumi atļauj, operators var proc

ess Lietotāja anonimizētos datus (ir iespējota sīkdatņu glabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

  1. Dažādu veidu personas datu vākšanas, glabāšanas, pārsūtīšanas un apstrādes metode

Operators nodrošina apstrādāto personas datu drošību, veicot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos aizsardzības pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā ievērotu piemērojamos personas datu aizsardzības tiesību aktus.

Operators aizsargā personas datus un veic visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu, ka tiem nevar piekļūt nepilnvarotas personas.

Izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams piemērojamo tiesību aktu izpildes nolūkos, Lietotāja personas dati nekad netiks izpausti trešajām personām.

Ja Lietotāja personas dati ir nepareizi, viņš var tos patstāvīgi grozīt, nosūtot e-pastu uz info@MIRALTEK.COM ar tematu “Personas datu atjaunošana”.

Personas datu apstrādei nav laika ierobežojumu. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot e-pastu uz info@MIRALTEK.COM ar tematu “Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana”.

Personas datu pārrobežu koplietošana

Pirms personas datu pārrobežu nosūtīšanas uzsākšanas operatoram ir jāpārliecinās, vai ārvalstī, uz kuru dati tiks pārsūtīti, ir pieņemams datu subjektu tiesību aizsardzības līmenis.

Noslēguma noteikumi

Ja rodas jautājumi par savu personas datu apstrādi, lietotājs var sazināties ar Operatoru pa e-pastu info@MIRALTEK.COM.

Šis dokuments tiks atjaunināts, lai atspoguļotu visas izmaiņas Operatora personas datu apstrādes politikā. Politika ir spēkā neierobežotu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.

Politikas jaunākā versija ir bez maksas pieejama internetā vietnē https://MIRALTEK.COM/privacy-policy.